Chức năng, nhiệm vụ của phòng CNTT-TV

1. Chức năng

Trung tâmThông tin và Thư viện là cơ quan tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT và TV của nhà trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược phát triển CNTT và hệ thống TV của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiêm vụ về CNTT

- Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý hệ thống CNTT của nhà trường

- Quản trị Website của nhà trường.

2.2. Công tác thư viện

- Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường

- Phục vụ công tác in ấn và mượn trả sách, tài liệu học tập nghiên cứu.

Nhiệm vụ chi tiết

1. Nhiệm vụ về CNTT

1.1.Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của nhà trường

+       Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT của nhà trường.

+       Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT sau khi được phê duyệt.

1.2.Quản lý hệ thống CNTT của nhà trường

+       Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường (hệ thống máy chủ, hạ tầng hệ thống mạng).

+       Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet/Internet của nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin – tư liệu điện tử.

1.3.Quản trị Website của nhà trường.

1.4.Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý;

2. Công tác thư viện

2.1.Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ và sinh viên.

+       Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường

+       Tổ chức, vận hành hoạt động mượn trả sách của thư viện.

2.2.Phục vụ công tác in ấn giáo trình bài giảng và các ấn phẩm khác.

2.3.Giữ mối quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các cơ quan trong Đại học, Thư viện các trường Đại học và Trung tâm học liệu của ĐHTN.

3. Mối liên hệ với các đơn vị khác

3.1. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý.

3.2. Phối hợp cùng phòng QTPV trong:

+       Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT sau khi được phê duyệt.

+       Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường.

3.3. Phối hợp cùng các phòng Đào tạo, CTSV, TT – KT&ĐBCLGD, … trao đổi dữ liệu, thông tin trong công tác triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động chức năng của các đơn vị.

4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Nhà trường.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn