Phân công nhiệm vụ

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện, hạ tầng về công nghệ thông tin và thư viện của nhà trường, và đội ngũ cán bộ của đơn vị, Trung tâm Thông tin - Thư viện phân công nhiệm vụ cho từng tổ/ bộ phận và cán bộ như sau:

I. BAN LÃNH ĐẠO

1.1. Giám đốc - Phạm Quang Hiếu

- Tổ chức, quản lý, giám sát và điều phối chung công tác của Trung tâm; trực tiếp chỉ đạo tổ công nghệ thông tin;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Trung tâm;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mảng công việc theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện;

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền được Hiệu trưởng cho phép thừa lệnh;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trung tâm phân công; trực tiếp báo cáo với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách Trung tâm về các hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 

1.2. Phó giám đốc - Trần Lệ Thu

- Phụ trách công tác Thư viện;

- Thay mặt giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc của Trung tâm khi giám đốc ủy quyền;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trung tâm hoặc Giám đốc Trung tâm phân công.

II. TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    

2.1. Tổ chức, nhân sự

-  Chỉ đạo trực tiếp: Giám đốc - Phạm Quang Hiếu

-  Chuyên viên: Đào Ngọc Tôn , La Thanh Thùy, Đàm Hữu Vũ, Nguyễn Thanh Toàn.

2.2. Nhiệm vụ chính

-  Xây dựng kế hoạch công tác công nghệ thông tin hàng năm, hàng tháng và tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động công nghệ thông tin;

-  Xây dựng các hệ thống văn bản, quy định nội bộ, quy trình tác nghiệp liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin;

-  Tổ chức quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường; đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin, hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên của hệ thống;

-  Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet/Internet của nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử;

-  Quản trị và phát triển website của nhà trường, ELearning, Email; cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin trên website theo yêu cầu của nhà trường;

-  Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý;

-  Đề xuất kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin;

-  Thực hiện các công tác báo cáo kết quả công tác theo yêu cầu các cấp và cung cấp dữ liệu phục vụ báo cáo chung của Trung tâm;

-  Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo Trung tâm phân công

2.3. Nhiệm cụ thể

STT

Cán bộ thực hiện

Nội dung công việc

1

Đào Ngọc Tôn

Trên cơ sở các nhiệm vụ chính ở mục 2.2, tổ chức thực hiện, phân công, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ trong tổ

Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng

Sao lưu và bảo mật dữ liệu hệ thống thông tin

Phát triển website

Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong trường về CNTT

Đề xuất các vấn đề về CNTT khi thấy cần thiết cho Giám đốc

2

La Thanh Thùy

Quản trị hệ thống website, E-Learning và Email

Cập nhật thông tin website

3

Đàm Hữu Vũ

Quản lý, bảo trì, khắc phục sự cố hạ tầng hệ thống mạng (LAN, Internet)

Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong trường về CNTT

4

Nguyễn Thanh Toàn

Quản lý, bảo trì, khắc phục sự cố hạ tầng hệ thống mạng (LAN, Internet)

Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong trường về CNTT

Trên đây là nhiệm vụ chính của mỗi cán bộ trong tổ Công nghệ thông tin. Tùy theo tính chất, mức độ công việc của từng thời điểm mà mỗi cán bộ có thể được giao thêm nhiệm vụ.

III. TỔ THƯ VIỆN

3.1.Tổ chức, nhân sự

-  Phụ trách tổ: Phó giám đốc - Trần Lệ Thu

-  Chuyên viên: Lương Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Thị Thu Hiền, Dương Thị Mai.

3.2. Nhiệm vụ chính

-  Xây dựng kế hoạch công tác thư viện hàng năm, hàng tháng và tổ chức thực hiện;

-  Xây dựng các hệ thống văn bản, quy định nội bộ, quy trình tác nghiệp liên quan đến công tác thư viện;

-  Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

-  Bổ sung, phát triển nguồn thông tin, dữ liệu, tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

-  Quản lý, bảo quản, kiểm kê định kỳ tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; rà soát, thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

-  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động thư viện nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ;

-  Hợp tác chia sẻ tài nguyên với Thư viện các trường Đại học và Trung tâm học liệu của ĐHTN;

-  Phục vụ công tác in ấn giáo trình bài giảng và các ấn phẩm khác;

-  Thực hiện các công tác báo cáo kết quả công tác theo yêu cầu các cấp và cung cấp dữ liệu phục vụ báo cáo chung của Trung tâm;

-  Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

3.3. Nhiệm cụ thể

STT

Cán bộ thực hiện

Nội dung công việc

1

 Lê Thị Hương

Công việc phục vụ đọc sách tại chỗ

Công tác xử lý nghiệp vụ sách mới, sách ngoại văn

Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm tin, tài liệu

Công việc nhận sách giao từ phòng xử lý

Mượn trả sách ngoại văn

Trực ngày T7, Chủ nhật, trực tối

2

Lương Thị Hồng Minh

Công việc mượn, trả sách

Công việc nhận sách giao từ phòng xử lý

Công việc phục vụ đọc sách tại chỗ

Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm tin, tài liệu

Lấy sách, sắp xếp sách lên giá

Trực ngày T7, Chủ nhật, trực tối

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Công việc phục vụ đọc sách tại chỗ

Công tác xử lý nghiệp vụ sách mới, sách hồi cố, luận văn, luận án,…

Công việc phân loại, biên mục, định từ khóa, tóm tắt tài liệu.

Công việc in, dán mã số mã vạch, nhãn gáy, chỉ từ. Đóng dấu

Thanh toán ra trường

Công việc giao sách cho các kho

Trực ngày T7, Chủ nhật, trực tối

4

Nguyễn Thị Thảo

Phục vụ mượn trả tài liệu đọc tại chỗ cho sinh viên, giảng viên,…

Theo dõi, hướng dẫn và nhắc nhở sinh viên đến phòng đọc thư viên thực hiện đúng theo quy định;

Kiểm tra tình hình vệ sinh của cán bộ phục vụ, hệ thống mạng wifi tại thư viện;

Thống kê, báo cáo tình hình sinh viên đến thư viện học tập theo yêu cầu

Thực hiện công việc khác do lãnh đạo giao

Trực ngày T7, Chủ nhật

6

Lê Thị Thu Hiền

Quản lý phần mềm thư viện

Công tác kiểm tra bảo dưỡng, cài đặt máy tính

Công việc phục vụ đọc sách tại chỗ

Tạo tài khoản thư viện cho sinh viên

Trực ngày T7, Chủ nhật, trực tối

Công việc thống kê, xử lý lỗi phát sinh của phần mềm

Trên đây là nhiệm vụ chính của mỗi cán bộ trong tổ Thư viện. Tùy theo tính chất, mức độ công việc của từng thời điểm mà mỗi cán bộ có thể được giao thêm nhiệm vụ.

IV. THỰC HIỆN

-  Phó giám đốc hoặc cán bộ được giao phụ trách tổ, giám sát và báo cáo Giám đốc các công việc của tổ phụ trách định kỳ hàng tháng và đột xuất;

-  Các tổ trưởng chủ động tổ chức thực hiện, phân công, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tổ; báo cáo Phó giám đốc phụ trách hoặc cán bộ phụ trách kết quả và tiến độ thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng tuần và đột xuất;

-  Việc phối hợp công tác giữa các tổ, cán bộ phụ trách các tổ bàn bạc, chỉ đạo tổ phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Giám đốc để điều phối trực tiếp;

-  Cán bộ phụ trách tổ thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu giao (nếu có) và báo cáo giám đốc;

-  các nội dung phát sinh liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Phó giám đốc và các chuyên viên, cán bộ phụ trách báo cáo Giám đốc để điều chỉnh và bổ sung.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn