Phòng mượn tham khảo

   Phòng mượn tham khảo: (Tầng 2 Thư viện 3 tầng )

 Xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ Thư viện

 Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá. Sách được sắp xếp theo số đăng ký cá biệt

 Đưa tài liệu cho cán bộ Thư viện ghi mượn

 Mỗi lần được mượn 5 tài liệu trong thời hạn là 60 ngày.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn